அத்தி வரதர் குளத்தில் இருந்து வெளியே வரும் போது எடுக்கப்பட்ட காட்சி

அத்தி வரதர் குளத்தில் இருந்து வெளியே வரும் போது எடுக்கப்பட்ட காட்சி!