இந்திய ரூபாய் மதிப்பு கடும் சரிவு!

இந்திய ரூபாய் மதிப்பு கடும் சரிவு! 1 dollar in rupees today – Rs.70.98!

இந்திய ரூபாய் மதிப்பு கடும் சரிவு! 1 dollar in rupees today – Rs.70.98!