வங்கிகள் செப்டம்பர் 1 முதல் 5 நாட்களுக்கு விடுமுறையா

வங்கிகள் செப்டம்பர் 1 முதல் 5 நாட்களுக்கு விடுமுறையா?

செப்டம்பர் முதல் வாரம் முழுவதும்

வங்கிகள் விடுமுறையா?