தமிழகத்தில் 239 பொறியியல் கல்லூரிகள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட போகிறதா

விரைவில்! தமிழகத்தில் 239 பொறியியல் கல்லூரிகள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட போகிறது!

தமிழகத்தில் 239 பொறியியல் கல்லூரிகள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட போகிறதா?