71 லட்சம் மாணவர்களுக்கு 'ஸ்மார்ட்' அட்டை!

9 வகை தகவல்களுடன், 71 லட்சம் மாணவர்களுக்கு ‘ஸ்மார்ட்’ அட்டை!

ஒன்பது வகை தகவல்களுடன், 71 லட்சம் மாணவர்களுக்கு ‘ஸ்மார்ட்’ அட்டை வழங்க அரசு ஒப்புதல்!