கருணாநிதிக்கு கலைஞர் பட்டம் அளித்தவர் யார்

கருணாநிதிக்கு கலைஞர் பட்டம் அளித்தவர் யார்?

கருணாநிதிக்கு கலைஞர் பட்டம் அளித்தவர் யார்?