200 2000 ரூபாய் நோட்டு கிழிந்தால், அழுக்கானால் மாற்ற முடியுமா

200, 2000 ரூபாய் நோட்டு கிழிந்தால், அழுக்கானால் மாற்ற முடியுமா?- புதிய விதிமுறை!

200, 2000 ரூபாய் நோட்டு கிழிந்தால், அழுக்கானால் மாற்ற முடியுமா?- புதிய விதிமுறை!