பி.இ. பொதுப் பிரிவு ஆன்லைன் கலந்தாய்வு 2018 எப்படி நடக்க உள்ளது தெரியுமா

பி.இ. பொதுப் பிரிவு ஆன்லைன் கலந்தாய்வு 2018 எப்படி நடக்க உள்ளது தெரியுமா?

பி.இ. பொதுப் பிரிவு ஆன்லைன் கலந்தாய்வு 5 கட்டங்களாக ஆன்லைன் கலந்தாய்வு நடைபெறும்