TAMIL G.K ஆற்றல் மாற்றங்கள்

TAMIL G.K | ஆற்றல் மாற்றங்கள்

TAMIL G.K ஆற்றல் மாற்றங்கள்

சூரியனில் வேதி ஆற்றல், வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றம் அடைகிறது. அதுபோல சில சாதனங்களில் நிகழும் ஆற்றல் மாற்றங்களை அறிவோம்..

இயக்க ஆற்றல் – மின் ஆற்றல் : டைனமோ

மின்னாற்றல் – இயக்க ஆற்றல் : மோட்டார்

மின் ஆற்றல் – ஒளியாற்றல் : மின் விளக்கு, டி.வி.

ஒளிஆற்றல் – மின் ஆற்றல் : ஒளிமின்கலம்

காந்த ஆற்றல் – ஒலி ஆற்றல் : டேப் ரிக்கார்டர்

மின் ஆற்றல் – வெப்ப ஆற்றல் : இஸ்திரிப் பெட்டி

வேதி ஆற்றல் – மின் ஆற்றல் : மின்கலம்