ஜாக்டோ-ஜியோ போராட்டம்

அதிக சம்பள உயர்வு அரசு ஊழியர்களுக்கா? எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கா? ஜாக்டோ-ஜியோ போராட்டம்!

அதிக சம்பள உயர்வு அரசு ஊழியர்களுக்கா? எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கா? ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பினர் விளக்கம்!