அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை இடம்

அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை இடம் 3,000-லிருந்து, 1050 ஆக குறைப்பு

அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை இடம்

G.O Ms 92 – School Education – Restructuring of All District (DIETs) – Orders Issued |*32 அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகளில், இனி 12 பள்ளிகளில் மட்டுமே மாணவர் சேர்க்கை – அரசாணை வெளியீடு *20 பள்ளிகளில், பயிற்சி நிலையங்களாக மாற்றம் – மத்திய அரசு வழிகாட்டுதலின்படி, தமிழக அரசு நடவடிக்கை மொத்த மாணவர் சேர்க்கை இடம் 3,000-லிருந்து, 1050 ஆக குறைப்பு – தமிழக அரசு.| DOWNLOAD