தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் எப்போது கிடைக்கும்

+2 மாணவர்களுக்கு தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் எப்போது கிடைக்கும்?

+2 மாணவர்களுக்கு தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் எப்போது கிடைக்கும்?

பிளஸ் 2 தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெற
http://www.dge.tn.nic.in