இலவச கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் 2009

ட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தில், இலவச மாணவர் சேர்க்கை 1.10 லட்சம் பேர் பதிவு!

தனியார் பள்ளிகளில் இலவச சேர்க்கை 1.10 லட்சம் பேர் பதிவு: 28ல் குலுக்கல்!