ஊழல் நிறைந்த மாநிலங்கள் பட்டியலில் தமிழகம் முதல் இடமா

ஊழல் நிறைந்த மாநிலங்கள் பட்டியலில் தமிழகம் முதல் இடமா?

ஊழல் நிறைந்த மாநிலங்கள் பட்டியலில் தமிழகம் முதல் இடமா?

ஊழல் நிறைந்த மாநிலங்கள் பட்டியல்! தமிழகத்திற்கு எத்தனையாவது இடம் தெரியுமா?

Tamil Nadu number one corrupt state in India!