இன்று காலை 930மணிக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு வெளியீடு

இன்று காலை 09:30 மணிக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு வெளியீடு! 10ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2018

SSLC – Xth Std. Examination Results Expected on 23rd May 2018 at 09:30 Hrs. | TN Result 2018