புதிய பாடப்புத்தகங்களில் உள்ள QR CODE வகைகள்

1,6,9,11 புதிய பாடப்புத்தகங்களில் உள்ள QR CODE வகைகள் அதன் பயன்கள் தெரியுமா?

1,6,9,11 புதிய பாடப்புத்தகங்களில் உள்ள QR CODE வகைகள் அதன் பயன்கள் தெரியுமா?

1,6,9, 11 TN Textbooks QR Codes Tutorial in Tamil Language | TN TEXT BOOKS QR CODES

1. பாடப்புத் தொடக்கத்தில் உள்ள QR CODE

2. பாடப்பொருளுக்கு இடையே உள்ள QR CODE

3. பயிற்சி/ மதிப்பீடு QR CODE