தமிழகத்தில் தடை செய்யப்பட உள்ள பிளாஸ்டிக் பொருள்கள்- விலக்கு பெற்ற பிளாஸ்டிக்

2019 முதல் தமிழகத்தில் தடை செய்யப்பட உள்ள பிளாஸ்டிக் பொருள்கள்/ விலக்கு பெற்ற பிளாஸ்டிக் பொருள்கள்?

தமிழகத்தில் தடை செய்யப்பட உள்ள பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் – விலக்கு பெற்ற பிளாஸ்டிக் பொருள்கள்