தமிழக மாணவி கே.கீர்த்தனா நீட் தேர்வில் 12ம் இடம் பெற்றது எப்படி

தமிழக மாணவி கே.கீர்த்தனா நீட் தேர்வில் 12ம் இடம் பெற்றது எப்படி?

நீட் தேர்வில் 12ம் இடம் பெற்று வெற்றி பெற்ற தமிழக மாணவி கே.கீர்த்தனா வென்றது எப்படி?