கட்டாயக்கல்விஉரிமைச்சட்டம் 2009 - 25% இடஒதுக்கீடு 2018 திட்டத்தின் படி பள்ளிகளில் உள்ள காலி இடங்கள்

கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின்கீழ் பள்ளிகளில் உள்ள காலி இடங்கள் தெரியுமா?

கட்டாயக்கல்விஉரிமைச்சட்டம் 2009 – 25% இடஒதுக்கீடு 2018 திட்டத்தின் படி பள்ளிகளில் உள்ள காலி இடங்கள் தெரியுமா?