இன்று நடந்த TNPSC GROUP -1 EXAM -2021பற்றிய பகுப்பாய்வு

( 03-01-2021 )  : 

============================

🔥 *மொத்த கேள்விகள் -200*🔥

1 ) அலகு : 8 – 48 கேள்விகள்

2 ) கணிதம் – 25 கேள்விகள்

3 ) நடப்பு நிகழ்வுகள் – 25 கேள்விகள்

4 ) இந்திய அரசியலமைப்பு – 24 கேள்விகள்

5 ) அறிவியல் – 17 கேள்விகள்

6 ) வரலாறு (ம) இந்திய கலாச்சாரம் – 14 கேள்விகள்

7 ) இந்திய புவியியல் – 13 கேள்விகள்

8 ) இந்திய பொருளாதாரம் – 12 கேள்விகள்

9 ) அலகு : 9 – 12 கேள்விகள்

10 ) இந்திய தேசிய இயக்கம் – 10 கேள்விகள்