அரசு அலுவலகங்களில் பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் குறித்த வழிகாட்டு நெறிமுறையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது

அரசு அலுவலகங்களில் பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் குறித்த வழிகாட்டு நெறிமுறையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

click here to download govt letter