மாற்று திறனாளிகள் தேசிய அளவில் வழங்கப்பட்ட அடையாள அட்டையை தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கான அடையாள அட்டையாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் .

மாற்று திறனாளிகள் தேசிய அளவில் வழங்கப்பட்ட அடையாள அட்டையை  தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கான அடையாள அட்டையாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் .