2004-2006 தொகுப்பூதிய காலத்தை HSS - HMPromotion

2004-2006 தொகுப்பூதிய காலத்தை HSS – HMPromotion-க்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் Court Order.

2004-2006 தொகுப்பூதிய காலத்தை HSS - HMPromotion
2004-2006 தொகுப்பூதிய காலத்தை HSS – HMPromotion-க்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.Court Order – கள்ளர் பள்ளியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர் தொடுத்த வழக்கின் தீர்ப்பு. முறையான காலிப் பணியிடம், முறையான நியமனம். | DOWNLOAD